Đính chính các sách

Đính chính cho sách S001: Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm (bản in quí I/20015)

– Trang 11: Constaninople –> Constantinople (thiếu chữ t)

– Trang 66-67: Các khổ thÆ¡ bị ngắt quãng sai chá»—. Má»—i khổ thÆ¡ kết thúc ở “chẳng là chi” và trÆ°á»›c “Dù có…”

– Trang 74:Viết nghiêng câu nói “nghệ thuật không thể …” cho thống nhất vá»›i các câu viết nghiêng trÆ°á»›c đó.

– Trang 129: từ “Genova” viết liền vá»›i câu trên, không có chấm câu ở đó.

– Trang 195: từ Cyreneica không có gạch ở giữa (?)

Đính chính cho sách S002: Ba ngày ở nước Tí Hon (bản in quí I/2005)

– Má»™t số tranh khi in ra quá tối, cần chỉ Ä‘á»™ sáng cho sáng lên: ở các trang 16,  34, 49,  86.

– Bìa trong phía trÆ°á»›c (chá»— giá»›i thiệu tác giả): Aleksandrove –> Aleksandrova

– Trang 5: chá»— in tiếng Nga “Три дня в Кярликании” không tốt: có chữ “b” và chữ “к” là chữ thường nhÆ°ng in thành chữ cái, cần sá»­a lại thành chữ thường. Ngoài ra, phông chữ không đều, cần sá»­a phông chữ cho đều.

– Trang 11: Chá»— footnote, chữ “Вещий Олег” in phông không đều, hÆ¡n nữa chữ “г” tiếng Nga (đọc là “gờ”) bị biến thành chữ “r” La Tinh.

– Trang 15 dòng 3: Chữ ở phải viết hoa –> Ở

– Trang 18: từ “складывать” tiếng Nga bị in sai và dùng phông chữ không tốt.

– Trang 88, dòng 8: bạn –> bạn (thiếu dấu nặng)

– Trang 104: chữ “тьма” ở footnote tiếng Nga in không tốt.

– Trang 128 dòng 8 từ dÆ°á»›i lên: An –> Ä‚n

– Trang 161 dòng 1-2: chúng ra mày –> chúng mày ra

– Trang 164 òng 4 từ dÆ°á»›i lên: ở –> Ở (viết hoa)

– rang 164, phần foornote: Thêm dấu chấm câu.

– Trang 185, phần footnote: “вездам чисданет” –> “звездам числа нет” (có nghÄ©a là có vô số sao) [thiếu chữ zét tiếng Nga ở đằng trÆ°á»›c, chữ “l” tiếng Nga bị đổi thành chữ “đê” tiếng Nga, và từ “nét” ở sau cùng bị dính vào từ trÆ°á»›c]

 

 

 

Print Friendly