True education makes for inequality; the inequality of individuality, the inequality of success, the glorious inequality of talent, of genius.
by Felix E. Schelling (1858-1945)

Các yếu tố trong mô hình biến động giá chứng khoán