This only is denied to God: the power to undo the past.
by Agathon (448 BC - 400 BC)

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018