I am a kind of paranoiac in reverse. I suspect people of plotting to make me happy.
by J. D. Salinger

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân