War is a cowardly escape from the problems of peace.
by Thomas Mann (1875 - 1955)

Thông báo gấp: nhận nghiên cứu sinh ngành thống kê ứng dụng