War is a cowardly escape from the problems of peace.
by Thomas Mann (1875 - 1955)

Hai báo cáo về hiện tượng giả khoa học Phùng Xuân Nhạ