Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.
by Oscar Wilde (1854 - 1900)

Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?