Old age is fifteen years older than I am.
by Oliver Wendell Holmes

Giáo sự, viện sĩ và văn hóa 10 giun