The man who can make hard things easy is the educator.
by Ralph W. Emerson

Về má»™t lá»—i trong bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn Æ¡i chào mi)