Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.
by Jim Rohn

Tự học là tốt, nhưng thầy giảng tốt hơn