If your only goal is to become rich, you will never achieve it.
by John D. Rockefeller

Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (3: Princeton và Philadelphia)