He that goes a borrowing goes a sorrowing
by Benjamin Franklin

Vấn đề lương công chức ở VN