Một bài báo TQ viết về Trường Sa: Hãy diệt bọn giặc VN