Him that I love, I wish to be free -- even from me.
by Anne Morrow Lindbergh

Triết lý giáo dục đại học ngành toán ở VN