Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề.
by Lê Đăng Doanh (cố vấn kinh tế của Chính phủ VN trong nhiều năm)

Qui veut un crayon ?