La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
by Confucius

Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (11)