We often hear that mathematics consists mainly of "proving theorems." Is a writer's job mainly that of "writing sentences?"
by Gian-Carlo Rota

Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (2)