Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit
by François, duc de La Rochefoucauld

Tất cả là tại Ên Trô Pỳ

– Lịch sử đã cho VN một sứ mệnh anh hùng: hết đuổi giặc Tàu, giặc Pháp, đến giặc Mỹ, rồi lại đuổi gì tiếp ?

– Tiên sư cha thằng lịch sử, toàn bắt VN làm những việc khó !

Tay sai của thằng lịch sử

Thằng lịch sử đúng là oái . . . → Read More: Tất cả là tại Ên Trô Pỳ

Hình học thông tin (information geometry)

Lý thuyết xác suất/thống kê cũng có thể coi là lý thuyết về thông tin (độ tin cậy, khoảng tin cậy … của các thông tin biểu diễn dưới dạng số). Một điều thú vị là, từ thập kỷ 1980, hình học vi phân được đem ứng dụng vào đây, và tạo thành môn . . . → Read More: Hình học thông tin (information geometry)

Toán hay là không toán – bản gửi VNN

Tôi gửi đăng bài này ở Vietnamnet, nên theo yêu cầu của họ tôi có sửa lại bài và rút ngắn đi một chút, về cơ bản nội dung vẫn như bài viết cách đây 2 hôm

Bài bây giờ còn 4 phần (phần con ngựa được gộp chung vào phần phía trước), nên nếu VNN thấy OK chắc họ sẽ đăng thành 4 bài :-)

Continue reading Toán hay là không toán – bản gửi VNN