The modern physicist is a quantum theorist on Monday, Wednesday, and Friday and a student of gravitational relativity theory on Tuesday, Thursday, and Saturday. On Sunday he is neither, but is praying to his God that someone, preferably himself, will find the reconciliation between the two views.
by Norbert Wiener (1894 - 1964)

Diễn đàn quản lý giáo dục

Trang web “Diễn đàn quản lỳ giáo dục”

http://www.quanlygiaoduc.info/

có lưu trữ nhiều bài viết thú vị về nền giáo dục VN, cũng như các chính sách giáo dục, nên tôi lưu lại đây để thỉnh thoảng tham khảo.

Ví dụ: bài viết của ông Văn Như Cương về việc vì sao Bộ GD-ĐT . . . → Read More: Diễn đàn quản lý giáo dục