Đính chính các sách

Đính chính cho sách S001: Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm (bản in quí I/20015)

– Trang 11: Constaninople –> Constantinople (thiếu chữ t)

– Trang 66-67: Các khổ thơ bị ngắt quãng sai chỗ. Mỗi khổ thơ kết thúc ở “chẳng là chi” và trước “Dù có…”

– Trang 74:Viết nghiêng câu nói “nghệ thuật không thể …” cho thống nhất với các câu viết nghiêng trước đó.

– Trang 129: từ “Genova” viết liền với câu trên, không có chấm câu ở đó.

– Trang 195: từ Cyreneica không có gạch ở giữa (?)

Đính chính cho sách S002: Ba ngày ở nước Tí Hon (bản in quí I/2005)

– Một số tranh khi in ra quá tối, cần chỉ độ sáng cho sáng lên: ở các trang 16,  34, 49,  86.

– Bìa trong phía trước (chỗ giới thiệu tác giả): Aleksandrove –> Aleksandrova

– Trang 5: chỗ in tiếng Nga “Три дня в Кярликании” không tốt: có chữ “b” và chữ “к” là chữ thường nhưng in thành chữ cái, cần sửa lại thành chữ thường. Ngoài ra, phông chữ không đều, cần sửa phông chữ cho đều.

– Trang 11: Chỗ footnote, chữ “Вещий Олег” in phông không đều, hơn nữa chữ “г” tiếng Nga (đọc là “gờ”) bị biến thành chữ “r” La Tinh.

– Trang 15 dòng 3: Chữ ở phải viết hoa –> Ở

– Trang 18: từ “складывать” tiếng Nga bị in sai và dùng phông chữ không tốt.

– Trang 88, dòng 8: bạn –> bạn (thiếu dấu nặng)

– Trang 104: chữ “тьма” ở footnote tiếng Nga in không tốt.

– Trang 128 dòng 8 từ dưới lên: An –> Ăn

– Trang 161 dòng 1-2: chúng ra mày –> chúng mày ra

– Trang 164 òng 4 từ dưới lên: ở –> Ở (viết hoa)

– rang 164, phần foornote: Thêm dấu chấm câu.

– Trang 185, phần footnote: “вездам чисданет” –> “звездам числа нет” (có nghĩa là có vô số sao) [thiếu chữ zét tiếng Nga ở đằng trước, chữ “l” tiếng Nga bị đổi thành chữ “đê” tiếng Nga, và từ “nét” ở sau cùng bị dính vào từ trước]

 

 

 

Print Friendly