Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành
by Hồ Chí Minh

Giáo Dục VN

Các trang liên quan đến vấn đề giáo dục tại VN

Print Friendly