Khoa học thông tin đã chứng minh sự lừa đảo liên quan đến bất đối xứng về thông tin. Bên lừa biết bản chất, giá trị của món hàng nhưng không cung cấp thông tin cho người mua, người mua cũng không có khả năng kiểm chứng chất lượng hàng hóa mà mình mua tại thời điểm mua hàng. Khi mua rồi mới té ngửa ra là “nói vậy mà không phải vậy” thì đã muộn.
by Lê Đăng Doanh

Activities

Below is a list of some maths activities of interest to me. (I attend many, but not all, of them, due to time constraints)

Séminaires du Labo Emile Picard

Maths Conferences:

Special Activities

Print Friendly