Every sentence I utter must be understood not as an affirmation, but as a question.
by Niels Henrik David Bohr (1885-1962)

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân