Chúng ta đang ở trong tình trạng nói dối phổ biến, nhưng không ai tự nhận mình nói dối cả!
by Cố Tổng Bí thÆ° Trường Chinh

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân