Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề.
by Lê Đăng Doanh (cố vấn kinh tế của Chính phủ VN trong nhiều năm)

Book chapter on the geometry of integrable non-Hamiltonian systems

Just finished my chapter for a book on integrable systems. In case anyone is interested, here is the PDF file:

IntegrableBarcelona2014

Modern introduction to probability and statistics (in Vietnamese, 2010)

Sách XSTK

Trang này gồm các thông tin liên quan đến quyển sách “Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê” của tôi và GS Đỗ Đức Thái, xuất bản lần đầu năm 2010 ở VN. Thông tin ở đây gồm có:

- Các lỗi trong quyển sách, và sửa chúng thế . . . → Read More: Modern introduction to probability and statistics (in Vietnamese, 2010)

Poisson Proceedings (2011)

A volume edited by T Ratiu, A Weinstein and myself

Geometry and Topology Monographs, Vol 17 (2011)

http://msp.warwick.ac.uk/gtm/2011/17/

Lectures on Poisson Geometry Editors: Tudor Ratiu, Alan Weinstein and Nguyen Tien Zung

Trieste Poisson geometry is a rapidly growing subject, with many interactions and applications in areas of mathematics and physics, such as classical differential . . . → Read More: Poisson Proceedings (2011)

Poisson Book (2005)

Jean-Paul Dufour and Nguyen Tien Zung, Poisson structures and their normal forms, Progress in Mathematics, Vol. 242, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xvi+321 pp.

The book has  been reviewed by Jan Sanders (University of Amsterdam) for LMS. His review can be found here:Bull. London Math. Soc.,  40 (2008), 1094-1095.

Jan Sanders says that the . . . → Read More: Poisson Book (2005)