The difference between fiction and reality? Fiction has to make sense.
by Tom Clancy

Modern introduction to probability and statistics (in Vietnamese, 2010)

Sách XSTK

Trang này gồm các thông tin liên quan đến quyển sách “Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê” của tôi và GS Đỗ Đức Thái, xuất bản lần đầu năm 2010 ở VN. Thông tin ở đây gồm có:

– Các lỗi trong quyển sách, và sửa chúng thế . . . → Read More: Modern introduction to probability and statistics (in Vietnamese, 2010)

Poisson Proceedings (2011)

A volume edited by T Ratiu, A Weinstein and myself

Geometry and Topology Monographs, Vol 17 (2011)

http://msp.warwick.ac.uk/gtm/2011/17/

Lectures on Poisson Geometry Editors: Tudor Ratiu, Alan Weinstein and Nguyen Tien Zung

Trieste Poisson geometry is a rapidly growing subject, with many interactions and applications in areas of mathematics and physics, such as classical differential . . . → Read More: Poisson Proceedings (2011)

Poisson Book (2005)

Jean-Paul Dufour and Nguyen Tien Zung, Poisson structures and their normal forms, Progress in Mathematics, Vol. 242, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xvi+321 pp.

The book has  been reviewed by Jan Sanders (University of Amsterdam) for LMS. His review can be found here:Bull. London Math. Soc.,  40 (2008), 1094-1095.

Jan Sanders says that the . . . → Read More: Poisson Book (2005)