Him that I love, I wish to be free -- even from me.
by Anne Morrow Lindbergh

Một phản hồi khác về bài phản biện GS Hồ Ngọc Đại