You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time.
by Abraham Lincoln

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018