A government of laws, and not of men
by John Adams

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018