The time to repair a roof is when the sun is shining.
by John F. Kennedy

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018