What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.
by Zig Ziglar

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018