We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey.
by Stephen Covey

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018