Management is doing things right; leadership is doing the right things.
by Peter F. Drucker

Các yếu tố trong mô hình biến động giá chứng khoán