They teach in academies far too many things, and far too much that is useless.
by Johann Wolfgang Von Goethe

Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (4: Washington DC)