Bây giờ trung thực phải đặt lên trước vì là cái thiếu nhất!
by Cố Thủ tÆ°á»›ng Phạm Văn Đồng

What is mathematics?