Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!
by Hồ Chí Minh

Hiến pháp Việt Nam: police state