What is applied mathematics? An acceptable answer might be: mathematics in the service of matters that are exterior to mathematics itself. In that service, the question of logical proof or truth or finality is not really an issue; what matters is utility or significance, in some shape or form, to a sufficiently large group of people. With this criterion in mind, one can assert that Cardano's astrology constituted a non-negligible chapter in the history of applied mathematics.
by Philip J. Davis, in review of the book: Cardano's Cosmos: The Worlds and Works of a Renaissance Astrologer, by Anthony Grafton, Harvard University Press, 1999, 352 pages

Hiến pháp Việt Nam: police state

(Xem toàn bộ bài viết về hiến pháp VN, dạng PDF, ở đây: Constitution_VN)

Ngoài tính chất Đảng trị được chỉ ra phía trên, hiến pháp Việt Nam 1992 và dự thảo 01/2013 có một tính chất rất nổi bật nữa so với các hiến pháp khác, đó là sự ôm đồm quyền lực: . . . → Read More: Hiến pháp Việt Nam: police state

Hiến pháp nào cho Việt Nam?

Bài viết dài 44 trang (bản mới: 07/02/2013) về vấn đề thay đổi hiến pháp Việt Nam.

Xem bản PDF ở đây:Constitution_VN

Tuy tình hình Việt Nam có thể “chán hơn con gián” nhưng là người Việt Nam, thì những gì cần nói vẫn phải nói. Bởi vậy tôi vừa dành mấy hôm liền . . . → Read More: Hiến pháp nào cho Việt Nam?

Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam

Chiểu theo hiến pháp (dự thảo 01/2013), cơ chế tổ chức quyền lực ở cấp trung ương của Việt Nam gồm có: – Đảng: lãnh đạo toàn bộ nhà nước (Điều 4). Ngoài ra, có điều khoản ghi quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng (Điều 70). Đảng không do dân bầu . . . → Read More: Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam

10 nguyên lý cơ bản của một hiến pháp tiến bộ

Bài này nhằm điểm lại các nguyên lý cơ bản mà một hiến pháp tiến bộ phải tuân theo. Cả 10 nguyên lý này đều được tuân thủ, ở các mức nào đó, bởi các hiến pháp ở các nước tiên tiến trên thế giới. (Từng hiến pháp thì không tuân thủ toàn bộ . . . → Read More: 10 nguyên lý cơ bản của một hiến pháp tiến bộ