There is no statement so absurd that no philosopher will make it.
by Cicero

Bài giới thiệu về vấn đề hiến pháp