Idealism is what precedes experience.
by David T. Wolf

Tìm hiểu về “nguyên tắc tập trung dân chủ”