You can recognize a pioneer by the arrows in his back.
by Beverly Rubik

Tìm hiểu về “nguyên tắc tập trung dân chủ”