Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ!
by Hồ Chí Minh

Sách “Toán học và nghệ thuật” sẽ tái bản 03/2018