Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mả chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập. Thực lực của quý quốc là dân trí dân khí và nhân tài!
by LÆ°Æ¡ng Khải Siêu (nói vá»›i Phan Bá»™i Châu)

Vì sao nước Hàn phát triển? (1)