It is, in fact, nothing short of a miracle that the modern methods of instruction have not entirely strangled the holy curiosity of inquiry.
by Albert Einstein (1879-1955)

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân