Power corrupts; absolute power corrupts absolutely
by John Emerich Edward Dalberg Acton (1834–1902)

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân