Admirons les grands maîtres, ne les imitons pas.
by Victor Hugo, Odes et Ballades

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân