Chúng ta đang ở trong tình trạng nói dối phổ biến, nhưng không ai tự nhận mình nói dối cả!
by Cố Tổng Bí thÆ° Trường Chinh

Vì sao “giả thuyết thị trường hiệu quả” không thể đúng