Đứng về lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước, khai thác [bauxite ở Tây Nguyên] sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, về an ninh quốc phòng.
by Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tidbits about toy markets

- World toy market report 2008

- India toy market: 90% of the toy market in India is unorganized (2006). A few big players like Mattel are present in India

- UK toy market: consistent growth, 2007 sales = 2.3B pounds. The UK market is dominated by a handful of international toys and games . . . → Read More: Tidbits about toy markets