Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống.
by Trần Quốc Thuận (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội VN)

Tidbits about toy markets

- World toy market report 2008

- India toy market: 90% of the toy market in India is unorganized (2006). A few big players like Mattel are present in India

- UK toy market: consistent growth, 2007 sales = 2.3B pounds. The UK market is dominated by a handful of international toys and games . . . → Read More: Tidbits about toy markets