Books

These are the books that I have written or edited, or am writing, or planning to write in a near future. Please lick on the links for more information.

In English:

In Vietnamse:

  • (cùng với Đỗ Đức Thái) Nhập môn hiện đại xác suất thống kê (2010)
  • (cùng với  Đỗ Đức Thái) Nhập môn toán tài chính
  • Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 1(2012)
  • Các bài giảng về toán cho Mirella, Quyển 2

 

 

 

 

 

Print Friendly