Một xã hội mà công dân không được quyền sống thật, nói thật, nhà văn cũng không được quyền bộc bạch tâm sự riêng tư của mình trên trang giấy là một xã hội không có chân móng.
by Nguyễn Khải, Đi tìm cái tôi đã mất

Working paper on convexity of integrable systems

(Currently under revision, 90 pages, read it at your own risk :)))

RaWaZu201705