Chúng ta đang ở trong tình trạng nói dối phổ biến, nhưng không ai tự nhận mình nói dối cả!
by Cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Convexity of torus-focus integrable systems

The following pdf file contains the slides of my talk on the convexity of integrable Hamiltonian systems with focus-focus singularities at the “Workshop on Integrable Systems and Applications”, IBS-CGP, Postech, 02 May 2018.

Convexity-CGP2018