I have discovered few learning disabled students in my three decades of teaching. I have, however, discovered many, many victims of teaching inabilities.
by Marva Collins

Giáo dục vỡ trận

Bài báo này của Nguyễn Trọng Bình đăng trên viet-studies, tôi xin mạn phép copy lại ở đây.

http://www.viet-studies.net/NTrongBinh_GiaoDucVoTran.html

Giáo Dục “Vỡ Trận” Và Sự Cần Thiết Phải Thành Lập Tổ

“Tư Vấn Về Văn Hóa-Giáo Dục”

Nguyễn Trọng Bình

Vỡ… “toàn tập”

Trước hết, xin . . . → Read More: Giáo dục vỡ trận

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân

Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân

Đây là một thông tin hệ trọng cho thấy ông Phùng Xuân Nhạ và đồng tác giả đạo văn Lê Quân đã không từ thủ đoạn lừa bịp nào để che . . . → Read More: Thủ đoạn gian trá che đậy đạo văn của Phùng Xuân Nhạ và Lê Quân