Thông báo gấp: nhận nghiên cứu sinh ngành thống kê ứng dụng