Cai đầu dài khoa học

Khái niệm “cai đầu dài khoa học” là một khái niệm đặc thù của Việt Nam (và một số nước lạc hậu khác). Đó là những kẻ có chức có quyền, lạm dụng chức quyền đó để tranh vị trí chủ trì các dự án khoa học, tuy rằng thực ra chẳng có đóng góp gì về mặt khoa học cho dự án. Những người thực sự làm khoa học cho dự án thì bị cắt xén đủ kiểu, và khi làm xong thì cai đầu dài lại đứng tên trước họ trong các công trình của dự án. Giai cấp bóc lột (cai đầu dài) và bị bóc lột (những nhà khoa học thực sự) thời đại ngày nay là như vậy.

Trong số những vị “thừa điểm công trình để được phong GS/PGS” thì có cai đầu dài nào trong đó không? Hãy khai ra cho nhân dân biết!

Đã đến lúc các nhà khoa học chân chính cần nhớ đến bài “Quốc Tế Ca”: Vùng lên hỡi các nô lệ (trong khoa học) ..

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.