A government of laws, and not of men
by John Adams

Thông báo gấp: nhận nghiên cứu sinh ngành thống kê ứng dụng