I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody
by Bill Cosby

Hai báo cáo về hiện tượng giả khoa học Phùng Xuân Nhạ