The truth is more important than the facts.
by Frank Lloyd Wright (1868-1959)

Hai báo cáo về hiện tượng giả khoa học Phùng Xuân Nhạ