Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not; it is the first lesson that ought to be learned; and however early a man's training begins, it is probably the last lesson that he learns thoroughly.
by Thomas H. Huxley (1825 - 1895)

Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga

Mùa thu năm nay sẽ bầu cử chức viện trưởng viện hàn lâm khoa học Nga. Ông “acting president” hiện tại là V. Kozlov có nhiều khả năng trúng cử.

Ông Kozlov làm về cơ học, quãng 70 tuổi. Ông này từng tổ chức seminar chung với ông Fomenko thầy cũ của tôi ở . . . → Read More: Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga