Kẻ hay hiếu danh việc làm thường giả dối.
by Lã Khôn

Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga