If a man is called to be a streetsweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause and say, "Here lived a great streetsweeper who did his job well."
by Martin Luther King, Jr.

Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga

Mùa thu năm nay sẽ bầu cử chức viện trưởng viện hàn lâm khoa học Nga. Ông “acting president” hiện tại là V. Kozlov có nhiều khả năng trúng cử.

Ông Kozlov làm về cơ học, quãng 70 tuổi. Ông này từng tổ chức seminar chung với ông Fomenko thầy cũ của tôi ở . . . → Read More: Ngồi buồn buôn chuyện viện sĩ Nga