Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ.
Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.
Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.

by Hồ Chí Minh

A quick note on integrable systems on orbifolds