When the rich wage war, it's the poor who die.
by Jean-Paul Sartre

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long