Mathematics is the art of giving the same name to different things.
by Henri Poincare (1854-1912)

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long