Pleasure in the job puts perfection in the work.
by Aristotle (384 BC - 322 BC)

Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?