Kẻ hay hiếu danh việc làm thường giả dối.
by Lã Khôn

Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?