There is much pleasure to be gained from useless knowledge.
by Bertrand Russell (1872 - 1970)

Thực dân Pháp đầu độc dân VN bằng rượu đến mức nào?